Home » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Informácie o prevádzkovateľovi
Tieto všeobecného obchodné podmienky sú vydané:
ZEKON, a.s.
so sídlom: Štefana Tučeka 23, 07101 Michalovce
zapísanej: Okresný súd Košice 1, Vložka číslo: 456/V, deň zápisu:11.04.1994
IČO: 31687814
DIČ: 2020498205
IČ DPH: SK2020498205
Bankový účet:
ČSOB
IBAN: SK45 7500 0000 0001 1367 5573
kontaktné údaje:
tel.č. +421 917 110 021
+421 56/640 34 12
e-mail: predajna@zekonas.sk
www.zekoneshop.sk

(ďalej len “predávajúci”)

Prevádzka a kamenná predajňa:
Zekon značková predajňa, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce

1. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.zekoneshop.sk sú pre obe
zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito
nákupnými i reklamačnými podmienkami. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je
kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s
nimi zoznámiť.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky pre pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných
údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky.
V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle
kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh

kúpnej zmluvy, a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto
ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s osobami, ktoré v
minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok.

Po odoslaní objednávky bude kúpujúcemu odoslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky,
prípadne o jej zmenách, lehote dodania, dostupnosti tovaru.

2. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare a cenách sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Cena
tovaru uvedená v katalógu je konečná, všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak, prípadne do
platnosti termínu akcie.
Predávajúci má právo upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke
modnyeshop.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
modnyeshop.sk. Pre kupujúceho je rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania
objednávky. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru v čase od odoslania až po doručenie
objednávky alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou
tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny
tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v
súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške
rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky.
V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v
internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu
tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného
odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa
považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí
kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích
jednotiek počítača.

3. Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:
• dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných
podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.
• dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u
prepravnej spoločnosti.
• predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie
dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu
s faktúrou, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Predávajúci nezodpovedá za:
• omeškanie dodávky a za škodu zavinenú prepravnou spoločnosťou,
• omeškanie dodávky zavinenú nesprávne zadanou adresou prijímateľa,
• nedoručenie oznámenia z kuriérskej spoločnosti,
• nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje
• že, si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho internetovom obchode
modnyeshop.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho
zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov aj samotný tovar a v prípade
akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo
zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s
pracovníkom kuriérskej spoločnosti spísať zápis o škode na zásielke.
• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň
odoslania objednávky.
Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac
neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

4. Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom
termíne.
Objednávky vybavujeme spravidla do 2-3 prac. dní, prepravná spoločnosť Vám zásielku následne doručí
do 1-2 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade
Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.
Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je
mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje
bezodkladne informovať predávajúceho.

Tovar odosielame prostredníctvom prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Cena za dopravu (vrátane balného) v rámci SR je 5€.
Ceny dopravy mimo SR sú individuálne v závislosti od krajiny dodania a hmotnosti zásielky.
Tovar si môžte vyzdvihnúť aj osobne v našej kamennej predajni. Zekon značková predajňa, Štefana
Tučeka 23, 071 01 Michalovce.

5. Platobné podmienky

Internetový obchod ponúka tieto možnosti platby:
A) Prevod na bankový účet
ČSOB
IBAN: SK45 7500 0000 0001 1367 5573
Platba prostredníctvom vkladu na bankový účet predávajúceho.
Číslo účtu predávajúceho bude kupujúcemu zaslané emailom.
Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru
uvedeného v elektronickej objednávke na účet.
Platbu vopred uskutočnite na základe výzvy, ktorú obdržíte s e-mailom o potvrdení prijatia objednávky.
Pokiaľ Vám email obratom nebol doručený, Váš email v objednávke nebol zadaný správne alebo
odporúčame skontrolovať spamovú schránku.

Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet.
Po úhrade bude tovar zaslaný na zadanú adresu.
Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší
a objednaný tovar bude uvoľnený k ďalšiemu predaju.

B) Dobierka
V tomto prípade si účtujeme poplatok za dobierku 1€.
Peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí.
Upozorňujeme, že v prípade neprevzatia zásielky pri platbe na dobierku si nárokujeme vyžadovať
vzniknuté náklady na dopravu a balné.

6. Zrušenie objednávky

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže stornovať iba objednávku, ktorá ešte
nebola vybavená. Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Za
storno objednávky si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. Objednávku je možné zrušiť elektronickou
správou na e-maile alebo telefonicky ktorý je uvedený v týchto obchodných podmienkach, kde je
potrebné uviesť meno, email a číslo objednávky.
V prípade, že kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia predávajúcim do dodania tovaru, je
kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou
predmetnej objednávky.
V prípade, že vznikla objednávka ktorú kupujúci nestornoval, alebo neodstúpil do času odovzdania
objednávky dopravcovi a tovar si od dopravcu nevyzdvihol a tak bol vrátený späť predávajúcemu, alebo
bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal. Kupujúci v tomto prípade je
povinný nahradiť predávajúcemu náklady na dopravu, obalový materiál, prácu a ostatné náklady súvisiace
s nenaplnením kúpnej zmluvy.
Predávajúci má právo stornovať objednávku:
• Z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci
kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci
uhradil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého
bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
• V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne
číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
• Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa
tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za
účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany
predávajúceho a zaplatil už celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho
účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky predávajúcim.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke zekoneshop.sk je možné vrátiť bez
udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar po uplynutí tejto lehoty Vám bude odoslaný
spať na náklady kupujúceho.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom na
predajna@zekonas.sk alebo telefonicky do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť

predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave, v pôvodnom balení a so všetkými
dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.
Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať,
aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch
vrátiť predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť
nemožno.
Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave a nepoškodený. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:
• je v pôvodnom stave (oblečene musí byť neprané, nenosené, nežehlené, nesmie zapáchať
parfumom ani ničím iným),
• nejaví známky používania a opotrebovania,
• je nepoškodený,
• je kompletný (vrátane príslušenstva, darčekov, s neodtrhnutými visačkami, návodu atď.).
Tovar, z ktorého bude visačka odstránená, nebude predávajúci akceptovať.
Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu, predávajúci
si v takomto prípade vyhradzuje právo vrátený tovar neprijať.
Originálna škatuľa od topánok v žiadnom prípade neslúži ako poštovný obal!
K tovaru je kupujúci povinný priložiť originálnu faktúru s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou,
obalom, atď. ktorý mu bol doručený. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu
faktúry.
Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý!
Adresa pre vrátenie tovaru:
Zekon a.s. Predajňa Zekon
Štefana Tučeka 23
071 01 Michalovce
Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru
pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom
doporučenej zásielky.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru,
najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky predávajúcemu a to bankovým prevodom.
Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov
tovaru, resp. viacero druhov tovaru a následne vráti (odstúpi od zmluvy) len časť zakúpeného tovaru.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie
od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné
odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú
spojené s neprevzatím objednanej zásielky.
Postup pre vrátenie tovaru- Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci zasiela na odstúpenie od zmluvy originálnu faktúru spolu s vyplneným formulárom na
odstúpenie od zmluvy. Formulár Odstúpenie od zmluvy. (formulár)
Zákazník zasiela balík vždy doporučene na adresu pre vrátenie tovaru uvedenú v týchto obchodných
podmienkach v bode č. 7 cez Slovenskú poštu, alebo cez Kuriérsku spoločnosť. Zákazník si sám
kontroluje doručenia balíka cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty, alebo v kuriérskej spoločnosti.

Informovať sa o stave vrátenia peňazí za tovar, odporúčame až vtedy, keď uplynie lehota predávajúceho
na vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu a to najneskôr do 15 dní od doručenia balíka
predávajúcemu.
Postup pre vrátenie tovaru- Výmena tovaru
V prípade, že kupujúci má záujem o výmenu tovaru za iný alebo rovnaký tovar v inej veľkosti, je
potrebné, aby si skontroloval dostupnosť na eshope. V prípade, že je tovar dostupný, vytvorí si novú
objednávku, kde je potrebné aby do poznámky napísal: Výmena tovaru- číslo objednávky – tovarové
číslo.
Pôvodný tovar je potrebné zaslať späť na adresu pre vrátenie tovaru uvedenú v týchto obchodných
podmienkach spolu s vyplneným formulárom kde je potrebné uviesť “výmena tovaru ” a nové číslo
objednávky, ktorú si zákazník vytvoril. Po obdržaní pôvodného tovaru predávajúcim od zákazníka sa
odošle nový tovar, kde sa zohľadní aj prípadný cenový rozdiel a bude zákazníkovi účtovaný dobierkovou
sumou, ktorú kupujúci uhradí pri preberaní novej zásielky (výmena tovaru 5€).

7. Reklamácia

Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občianský zákonník/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná
vec pri prevzatí kupujúcim.
Zaručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.Ak zistíte chybu výrobku
počas záručnej doby máte právo na reklamáciu.
Reklamácie nám prosím zašlite na adresu :
Predajňa Zekon
Štefana Tučeka 23
071 01 Michalovce
K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.

 • Kupujúci priloží originál dokladu o kúpe – faktúru, ktorá zároveň slúži ako ako záručný list.
 • Ďalej priloží vyplnený reklamačný formulár (formulár) a ak sa dá, vadu na produkte označí.
 • V prípade, že reklamáciu uznáme, má nárok na výmenu tovaru za ten istý produkut, ak bude dostupný,
  alebo iný produkt v tej istej hodnote, alebo vyššej.
 • Ak bude vada na produkte odstránená výrobcom, opravený produkt predavajúci odošle kupujúcemu v čo
  najkratšom čase od prijatia opraveného produktu od výrobcu.

Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne
zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
• prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
• znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
• vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
• zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
• pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
• mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený
neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného
poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola
reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne
plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Náklady s týmto spojené znáša predávajúci. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od
kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

8. Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online (ARS a RSO)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu), ak nie je
  spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
  porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od
  jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
  alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú
  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať
  spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO,
  ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
  spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
  povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
  vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
  riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov,
  kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu
  poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.