Home » Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon“) je Zekon, a.s., IČO: 31687814 so sídlom
Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce
Email: predajna@zekonas.sk
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo
identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej,
genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré
prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie
obchodných oznámení a newsletterov) podľa 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marektingu (najmä pre zasielanie
obchodných oznámení a newsletterov) podľa 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k
objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je:
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre
úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou
požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné
zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznámení a výkon ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28
Zákona.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15
rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemncovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, a to prepravné
spoločnosti, pre prijímanie platieb je to ČSOB
• zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
– ………………….(doplniť)
• poskytovatelia služieb a platforiem: Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook.
• zaisťujúci marketingové služby, a to rozposielanie newslettera

Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo
medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia
mailingových služieb

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa §
24 Zákona,
• právo na vymazanie osobných údajov podľa 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v
listinnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s
podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.
Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že
ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov
zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu
e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzovateľovi poskytol /a
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom…………

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítací
alebo inom zariadení návštevníka ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies umožňujú webovej
stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas
Vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia,
ktoré zostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky
zlepšujúcimi Váš užívateľský komfort.

Na čo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z
prezerania tejto webovej stránky. Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických
údajov o počte návštevníkov, automatický výber jazyka webu a získavanie údajov o tom, ako sa táto
webová stránka využíva.
Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač alebo iné zariadenie, prostredníctvom,
ktorého si našu webovú stránku prehliadate a nie je možne ich použiť na zhromažďovanie vašich
osobných údajov.

Aké typy súborov cookies používame?

Na našom webe využívame nasledovné súbory cookies:
• Nevyhnutne súbory cookies: Tieto súbory cookies sú potrebne pre prevádzku našej webovej
stránky. Sem patria napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcii
našej webovej stránky.
• Výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom
pracujete s našou web stránkou. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie
použiteľnosti našej webovej stránky. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a
anonymné.
• Funkčne súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia
Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia našej webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše zvolené preferencie. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, Vás
osobne neidentifikujú.

Súbory cookies tretích strán

Pre niektoré funkcie v rámci našej webovej stránky používame ako dodávateľov aj tretie strany.
Napríklad v prípade videí vložených zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu alebo sociálnu
sieť ako je Facebook, Instagram, Twitter, ďalej Google Analytics, Google Tag Manager, Faceboox pixel,
reCaptcha, Adform Tracking. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej
strany) môžu obsahovať súbory cookies týchto tretích strán, ktoré môžu tieto v niektorých prípadoch
použiť na vlastné účely. Z tohto dôvodu by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookies mali
precitať v zásadách používania súborov cookies príslušnej tretej strany.

Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete
ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále
schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak
prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho
internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.